Auditoria

Proposta de valor

v

Comunicació

directa i permanent amb auditors d’àmplia experiència professional.

Estabilitat

en el temps dels professionals a càrrec de l’auditoria.

Z

Recomanacions

per a la millora de la qualitat de la informació financera i dels processos administratius i comptables.

Metodologia de treball

que aprofita al màxim la tecnologia i redueix el temps de dedicació per part del departament d’administració de la societat.

Compliment del calendari

de treball consensuat amb el client.

Enfocament a la planificació

fonamentat en una adequada planificació, en l’especialització de l’equip i en una estreta col·laboració amb la Societat.

Àmbit d’actuació

U

Auditoria

Auditoria de Comptes Anuals Individuals i Consolidats.

R

Revisió

i verificació d’altres estats o documents comptables.

Informes

de procediments acordats.

Treballs d'Auditoria

en processos de compravenda (Due Diligence).

Revisió

de comptes justificatius de subvencions.

i

Informes

d’expert independent requerits per la legislació mercantil.