Els expedients de regulació d’ocupació (ERO) són els procediments administratius d’extinció de contractes de treball (acomiadament col·lectiu), de suspensió temporal de contractes de treball, o de reducció temporal de jornada

, basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives, o de força major.

A diferència dels acomiadaments individuals (o plurals), per poder acomiadar col·lectivament cal l’autorització de l’Administració mitjançant la tramitació d’un expedient de regulació d’ocupació.

Moltes empreses es veuen abocades a presentar un expedient de regulació d’ocupació amb l’objectiu d’adaptar la seva estructura de costos a la nova situació de mercat. En aquest sentit, és important que la memòria  de l’ERO argumenti i acrediti les causes econòmiques, organitzatives o productives.

Algunes sugerències en la elaboració del document:

– Document clar i estructurat.

– Anàlisi extern: Incorporar informació sobre la situació del mercat/sector: evolució de la demanda, competència..

– Anàlisi intern des de una triple vessant: productiva, econòmica i si s’escau organitzativa.

– Complementar l’anàlisi amb dades històriques i gràfics.

Els professionals de Marca Cardinal proporcionem recolzament a empreses i assessors laborals en la elaboració de la memoria. Per més informació, no dubti a contactar amb nosaltres.